Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Služby úradu

CETMOS

CETMOS (logo)Región strednej Európy predstavuje v súčasnosti atraktívny trh pre podnikanie a vstup nových investorov. Spolu s vybavením náležitostí súvisiacich s podnikaním v krajinách tohto regiónu by malo byť pre každého podnikateľa či investora samozrejmosťou vyriešiť si aj otázky práv z predmetov duševného vlastníctva. K nim patria aj práva na používanie označení tovarov a služieb.

Pred uvedením tovaru alebo služby na trh je potrebné overiť si, či v danej krajine alebo regióne už nie je používané rovnaké alebo podobné označenie tovaru alebo služby. Rovnako má zmysel podniknúť kroky k ochrane označení, s ktorými podnikateľ alebo investor vstupuje na trh. V prvom prípade ide o vyvarovanie sa porušovania práv majiteľov existujúcich chránených označení, v druhom o zabezpečenie ochrany vlastných označení. V oboch prípadoch ide o predchádzanie prípadným škodám vzniknutým v dôsledku porušovania práv iných osôb alebo nedostatočného zabezpečenia práv vlastných.

K tomu má prispieť nová spoločná služba patentových úradov a im zodpovedajúcich inštitúcií krajín strednej Európy, nazvaná CETMOS (Central European Trade Mark Observation Service). Do projektu sa zapojil aj ÚPV SR spolu s ďalšími ôsmimi patentovými úradmi krajín strednej Európy (Rakúsko, Maďarsko, Bulharsko, Česko, Chorvátsko, Poľsko, Rumunsko a Slovinsko). Od 20. septembra 2007 je sprístupnená internetová stránka www.cetmos.eu, na ktorej sú uvedené základné informácie o projekte. Prostredníctvom nej si môžu záujemcovia o rešerš na existujúce alebo potenciálne chránené označenia tovarov a služieb v uvedených krajinách objednať túto službu z databáz ochranných známok a ich prihlášok vrátane ochranných známok spoločenstva (CTM) a medzinárodných ochranných známok s určením pre tieto krajiny.

Služba je obdobou rešerší na zameniteľnosť vykonávaných národnými úradmi v rámci systému ochrannej známky spoločenstva. Jej výhodami majú byť kratšia doba vybavenia, harmonizovaný prístup krajín v otázke vyhľadávania potenciálne zameniteľných označení, kompaktná a prehľadná rešeršná správa, prijateľná cena a možnosť ďalších konzultácií ohľadom výsledkov rešerše.

Vybavovanie objednávky na rešerš na označenia v krajinách CETMOS-u pozostáva z dvoch hlavných fáz - z administratívnej (spracovanie objednávky, jej distribúcia patentovým úradom, zhromažďovanie rešeršných správ z úradov, správa poplatkov, ...atď.) a z vecnej (rešerše na zameniteľnosť). Na základe vyplnenia online formulára na uvedenej internetovej stránke a jeho odoslania objednávateľom spracujú úrady samostatné rešerše na zameniteľnosť označenia uvedeného v objednávke. Rešerše sú vykonávané v databázach národných ochranných známok a ich prihlášok v príslušných krajinách a medzinárodných ochranných známok s určením pre krajinu príslušného národného patentového úradu. Rešerše v databáze ochranných známkach spoločenstva a medzinárodných ochranných známkach s určením pre Európske spoločenstvo vykonáva Rakúsky patentový úrad.

Konečným výsledkom vybavenia objednávky je kompaktná a prehľadná rešeršná správa, obsahujúca zoznam relevantných označení na území do projektu zapojených krajín. Zoznam je členený prehľadne podľa jednotlivých krajín, objednávateľ z neho bez problémov rozpozná, aké označenia sú v danej krajine chránené alebo prihlásené na ochranu formou prihlášky ochrannej známky. Medzi údajmi v zozname sú vyobrazenia alebo znenia relevantných označení, triedy tovarov a služieb podľa Nicejského triedenia, stav prihlášok ochranných známok a údaje o prihlasovateľovi resp. o majiteľovi ochrannej známky.

Služba je poskytovaná v anglickom jazyku, no zadávateľ objednávky môže detailné informácie o projekte získať v ďalších deviatich jazykoch na webovej stránke CETMOS-u alebo priamo z participujúceho patentového úradu v oficiálnom jazyku krajiny.

Ambíciou projektu je využiť bohaté skúsenosti participujúcich krajín s poskytovaním tohto druhu informačných služieb, skúseností z doteraz vykonaného obrovského počtu rešerší CTM, dosahujúceho takmer stotisíc rešerší ročne, a osloviť nové cieľové skupiny ďalšími službami a harmonizovaným európskym prístupom.

O spoluprácu v rámci projektu CETMOS prejavili záujem aj patentové úrady ďalších krajín a v krátkom čase je možné očakávať je rozšírenie i do ďalších častí Európy.

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky