Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » Vzdelávanie » Kurz Duševné vlastníctvo

INŠTITÚT DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo

Od septembra 2014 pokračuje v Úrade priemyselného vlastníctva SR v Banskej Bystrici vzdelávací program Duševné vlastníctvo, ktorý je akreditovaný Ministerstvom školstva SR.

Ciele vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo:

 1. Poskytnúť komplex informácií o duševnom vlastníctve podnikateľskému sektoru.
 2. Umožniť pracovníkom z praxe v oblasti priemyselného vlastníctva koncentrovanú inováciu vedomostí, znalostí a zručností vo väzbe na vyvíjajúce sa hospodárske podmienky.
 3. Poskytnúť pracovníkom z praxe v oblasti duševného vlastníctva aktualizáciu poznatkov o medzinárodnom uplatnení najmä v európskom kontexte.
 4. Pripraviť špecializovaných informačných pracovníkov - patentových a známkových analytikov a rešeršérov, najmä pre strediská patentových informácií, informačné a konzultačné miesta, innoinfo, podnikateľské inkubátory ap.
 5. Vychovať kvalifikovaných propagátorov tvorivosti a ochrany jej výsledkov.
 6. Prispieť k formovaniu pedagógov so základnými znalosťami princípov tvorby a ochrany duševného vlastníctva, schopných pretransformovať problematiku do vzdelávania na nižších stupňoch.
 7. Rozšíriť, doplniť, inovovať a upevniť odborné znalosti a zručnosti najmä nových zamestnancov ÚPV SR.

Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je rozdelený do štyroch samostatných nadväzujúcich modulov:

 • Kompletný vzdel. program od septembra 2013 do júna 2015
 • 450 €
 • Modul A - Základy práva duševného vlastníctva a autorské právo
 • 85 €
 • Modul B - Tvorivosť - jej manažovanie, marketing a ekonomika
 • 85 €
 • Modul C - Informácie v oblasti duševného vlastníctva
 • 85 €
 • Modul D - Právo priemyselného vlastníctva
 • 230 €

  O odbornú úroveň každého modulu dbá odborný garant (modul A - prof. JUDr. Peter Vojčík, CSc., modul B - prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., modul -C - Ing. Rastislav Marčok a modul D - JUDr. Eugen Záthurecký). Prednášateľmi, lektormi a skúšajúcimi sú vysokoškolskí pedagógovia, odborní pracovníci z praxe a zamestnanci ÚPV SR.

  Modul tvoria tematicky úzko súvisiace prednášky a cvičenia. Každý modul možno študovať samostatne. V každom z modulov získa poslucháč špecifické znalosti a zručnosti, ktoré môže uplatniť v praxi. Modul tvoria minimálne dva predmety, pričom každý predmet je ukončený skúškou.

  Vzdelávací program Duševné vlastníctvo je určený pre absolventov vysokých škôl I. alebo II. stupňa.

  Účastníci ďalšieho vzdelávania sú zaradení do vzdelávacieho programu Duševné vlastníctvo na základe prihlášky.

  V šk. roku 2014/15 sa 18. septembra 2014 otvára štúdium v moduloch A, B a C. Každý z modulov trvá tri mesiace a môže sa študovať aj samostatne. V nasledujúcom šk. roku 2015/16 bude štúdium pokračovať modulom D - Právo priemyselného vlastníctva, ktorý sa realizuje celý šk. rok.

  Celkový rozsah vzdelávania trvá 316 hodín, z toho 110 hodín prednášok a zostatok vo forme praktických cvičení, tréningov a exkurzie. Prvé tri nadväzujúce moduly majú rozsah po 54 vyučovacích hodín vždy počas troch mesiacov. Modul "Právo priemyselného vlastníctva", ktorý tvoria tri rozsiahle bloky (Priemyselné práva, práva príbuzné a súvisiace; Patentové právo; Právo na označenie) má 154 hodín. Po vykonaní deviatich skúšok končí vzdelávanie vypracovaním a verejnou obhajobou záverečnej písomnej práce.

  Poplatok za vzdelávanie v moduloch A, B, C je 85 €, v module D je 230 €, celý vzdelávací program 450 €. Po vykonaní predpísaných skúšok, dostane  účastník osvedčenie o absolvovaní príslušného modulu. Vzdelávanie sa realizuje formou dvojdňových sústredení spravidla vo štvrtok a piatok v priestoroch ÚPV SR podľa kalendára vzdelávania na príslušný školský rok (aktualizuje sa po skončení predchádzajúceho školského roku).
  Bližšie informácie: 048-4300343; ludmila.hladka@indprop.gov.sk

   

  Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky