Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z.

Poskytovanie informácii podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. (.pdf, 360 kB) o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o slobode informácií) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej úrad) zverejňuje informácie, ktoré má k dispozícii.

Postup pri poskytovaní informácií sa riadi zákonom o slobode informácií v znení neskorších predpisov a Metodickým pokynom č. 2/1/2012 (.pdf, 113 kB). Informácie o postupe úradu, právomoci a kompetencie úradu a prehľad predpisov, ktorými sa úrad pri poskytovaní informácií riadi, sadzobník poplatkov a možnosti podania opravného prostriedku proti rozhodnutiu úradu o odmietnutí požadovanej informácie, sú voľne prístupné vo vestibule Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky na Švermovej ulici 43 v Banskej Bystrici, na pracovisku v Bratislave a na webovom sídle úradu.Úrad v zmysle zákona o slobode informácií povinne zverejňuje na svojom webovom sídle, na informačnej tabuli umiestnenej vo vestibule sídla úradu a na pracovisku v Bratislave:
 1. spôsob zriadenia úradu, jeho právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry,
 2. miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,
 3. miesto, lehotu a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia úradu, vrátane uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť pri podaní opravného prostriedku splnené,
 4. postup úradu pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,
 5. prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých úrad koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k úradu,
 6. sadzobník správnych poplatkov, ktoré úrad vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad materiálnych nákladov na sprístupnenie informácie.
Úrad v zmysle zákona o slobode informácií ďalej povinne zverejňuje prostredníctvom svojho alebo pre danú agendu určeného webového sídla:
 1. verejnosti prístupné vybrané časti registrov a zoznamov vedených úradom,
 2. materiály koncepčného a strategického charakteru,
 3. texty navrhovaných právnych noriem prostredníctvom Portálu právnych predpisov,
 4. označenie nehnuteľnej veci a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy a ktorú úrad previedol do vlastníctva inej osoby, než orgánu verejnej moci, ďalej dátum zmeny vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva, a to najmenej počas jedného roka odo dňa tohto prevodu,
 5. texty povinne zverejňovaných zmlúv prostredníctvom Celkového zoznamu zmlúv a prostredníctvom Centrálneho registra zmlúv (zodpovedný: riaditeľ legislatívno-právneho odboru)
 6. objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby.

 

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky