Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk
Titulná strana » O úrade » Materiály súvisiace s činnosťou úradu

Verejná vyhláška

Doručovanie verejnou vyhláškou upravuje § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Táto forma doručovania sa použije v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi, alebo ak tak ustanovuje osobitný právny predpis.

V zmysle uvedeného ustanovenia sa vykoná tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky okrem toho zverejní písomnosť aj na svojej webovej stránke.


Verejné vyhlášky

Aktuálne nie je zverejnená žiadna verejná vyhláška.


Vytlačiť obsah aktuálnej stránky