Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie ÚPV SR od roku 2014 je zverejňované na nasledovných adresách:
https://www.eks.sk/
https://www.uvo.gov.sk/

Verejné obstarávanie v roku 2014OZNAM: Žiadame záujemcov, ktorí si stiahnu súťažné podklady k nadlimitnej zákazke "Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách" z webového sídla, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili verejnému obstarávateľovi, elektronicky, na adresu: eva.galatova@indprop.gov.sk. V oznámení je potrebné uviesť identifikačné údaje záujemcu a termín stiahnutia súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ predmetné oznámenie vyžaduje, ak to bude relavantné, z dôvodu následného zasielania vysvetlenia k súťažným podkladom.Verejné obstarávanie v roku 2013


OZNAM:

Dňa 23.07.2013 o 13:00 hod. sa uskutoční otváranie ponúk na predmet zákazky: Aplikácia Webprotokol (10950 – WYS, Vestník č. 127/2013 zo dňa 01.07.2013). Miesto otvárania ponúk: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica.
Poznámka:
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Oznámenie o výsledku (podprahová zákazka Aplikácia Webprotokol) (.pdf, 119 kB)


Zákazka s nízkou hodnotou "Nákup pracovných stolov a pracovných stoličiek" k projektu Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva - aktivita Vybavenie pracoviska - výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup pracovných stolov a pracovných stoličiek- výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou "Vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule" - výzva na predloženie cenovej ponuky Vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule Manuál pre informovanie a publicitu OPIS
Súťažný dialóg "Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR" Súťažný dialóg Oznámenie o vyhlásení verejeho obstarávania - Vestník v SR (.pdf, 77 kB) Redakčná oprava (.pdf, 73 kB)

 

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy