Preskočiť na obsah Banner hlavnej stránky webu www.upv.sk

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie ÚPV SR od roku 2014 je zverejňované na nasledovných adresách:
https://www.eks.sk/
https://www.uvo.gov.sk/


Verejné obstarávanie v roku 2018

Zverejnenie Výzvy na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie podľa §117 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na vykonanie stavebného dozoru. Projekt Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR na web stránke úradu.

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky zverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk na verejné obstarávanie na zabezpečenie výkonu stavebného dozoru projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy ÚPV SR. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 1.3.2018 o 12,00 hod miestneho času.

Výzva na predkladanie ponúk (.pdf, 344 kB)

Kontaktná osoba:
Ing. Ľubica Gajdošová, riaditeľka Odboru ekonomiky 
048/4300130, 
e-mail: lubica.gajdosova@indprop.gov.sk

 

Verejné obstarávanie v roku 2014

OZNAM: Žiadame záujemcov, ktorí si stiahnu súťažné podklady k nadlimitnej zákazke "Zabezpečenie leteckej prepravy osôb pri zahraničných cestách" z webového sídla, aby túto skutočnosť bezodkladne oznámili verejnému obstarávateľovi, elektronicky, na adresu: eva.galatova@indprop.gov.sk. V oznámení je potrebné uviesť identifikačné údaje záujemcu a termín stiahnutia súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ predmetné oznámenie vyžaduje, ak to bude relavantné, z dôvodu následného zasielania vysvetlenia k súťažným podkladom.

 

Verejné obstarávanie v roku 2013


OZNAM:

Dňa 23.07.2013 o 13:00 hod. sa uskutoční otváranie ponúk na predmet zákazky: Aplikácia Webprotokol (10950 – WYS, Vestník č. 127/2013 zo dňa 01.07.2013). Miesto otvárania ponúk: Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Jána Švermu 43, 974 04 Banská Bystrica.
Poznámka:
Verejný obstarávateľ použije elektronickú aukciu. Pri použití elektronickej aukcie je otváranie ponúk podľa § 41 zákona o verejnom obstarávaní neverejné.
Oznámenie o výsledku (podprahová zákazka Aplikácia Webprotokol) (.pdf, 119 kB)


Zákazka s nízkou hodnotou "Nákup pracovných stolov a pracovných stoličiek" k projektu Digitálny fond Úradu priemyselného vlastníctva - aktivita Vybavenie pracoviska - výzva na predloženie cenovej ponuky Nákup pracovných stolov a pracovných stoličiek- výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou "Vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule" - výzva na predloženie cenovej ponuky Vyhotovenie reklamnej veľkoplošnej tabule Manuál pre informovanie a publicitu OPIS
Súťažný dialóg "Elektronické služby Úradu priemyselného vlastníctva SR" Súťažný dialóg Oznámenie o vyhlásení verejeho obstarávania - Vestník v SR (.pdf, 77 kB) Redakčná oprava (.pdf, 73 kB)

 

Ikonka tlačiarne - po kliknutí vytlačí obsah podstránky

Súvisiace odkazy